PÁLYÁZATOK

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAK2014 április 30. szerda
„A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE” díj – Pályázati tájékoztatás

A kultúráért felelős miniszter az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet alapján Népművészet Ifjú Mestere díjat adományoz. A díj odaítélése a miniszteri rendeletben és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 7/2013. (III. 1.) EMMI utasításban foglalt szabályozás szerint történik.
 
A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható, átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.
A díj adományozására a kultúráért felelős miniszter által felkért öttagú bizottság tesz javaslatot.
A Hagyományok Háza az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Népművészet Ifjú Mestere díj odaítélésének előkészítése érdekében pályázatot hirdet. A pályázat zsűrijében a miniszter által felkért öttagú bizottság tagjai is részt vesznek, s a pályázat eredményét a miniszter számára készített végső javaslatuk kialakításakor figyelembe veszik.
Pályázati feltételek 2014-ben
 Pályázni az alábbi kategóriákban lehet
 I. Előadóművészet
hangszeres népzene
népdal
néptánc
népmese
II. Tárgyi alkotóművészet
fazekas
faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
gyermekjáték-készítő
kovács
népi bútorműves
népi ékszer-készítő (fém, gyöngy, lószőr)
szűcs, bőrműves
rézműves
szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
tojásfestő
mézeskalács-készítő
textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő, csipke készítő, kékfestő népművészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri tárgy-együttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, hangkeltő eszközök készítője

Pályázati követelmények
 
I. Általános feltételek
A részvétel alapfeltétele minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor (a pályázó születési idejének tehát 1979. január 1-je és 1999. december 31-e közé kell esnie), az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat.
 Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai–művészeti tevékenységének összefoglalását (indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, tervei, célkitűzései).
 A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témája lehet:
 előadóművészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit is.
 Tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!
 A dolgozatokat minimum 10 oldal (13-as betűméret, 1,5-es sortávolság, kb.10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt, nyomtatott, fűzött formában, egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük benyújtani. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap. Előadó-művészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak!
 Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére. Az olvasás feltételeiről a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központ Médiatárának munkatársai adnak felvilágosítást a (1) 225-6059 telefonszámon, vagy a martinmedia@hagyomanyokhaza.hu e-mail címen.
 
 A leadandó dolgozat mellékletét képezi a dolgozat további felhasználásáról szóló nyilatkozat, melyet 1 példányban kell csatolni a dolgozat mellé!
A nyilatkozat letölthető innen>>>
 
II. Speciális feltételek (gyakorlati megmérettetés)
 
I. ELŐADÓMŰVÉSZETI kategóriában:
- Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból (dunántúli, felső-magyarországi, nagyalföldi, erdélyi, moldvai – ld. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv 38. oldal) három különböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerő, koboz, tambura stb. – a dialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.
 - Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak:
hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.
 - Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen ezt az előbb felsorolt hangszeresek is megtehetik, ha nem kívánnak szólistaként indulni.)
 - A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen
 - Néptánc kategóriában pályázni egyénileg, illetve párban lehet. /Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!/ A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai, tiszai, erdélyi – ld. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok 20-27. és 56-130. oldal) egy-egy általa választott tájegységének jellemző tánctípusaival készüljön. Ezekből két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen, a tájegységnek megfelelő viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységi jártasságának felmérését szolgálja.)
 - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai – hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt – három (egyenként kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebből egy értelemszerűen a dolgozat témájához kapcsolódjon, a másik kettő lehet két különböző dialektusból származó magyar-, és / vagy anyaországi. A dialektus-beosztást természetesen az adott táncanyagnak megfelelően kell értelmezni. A három műsorszámból kettőt kell közönség előtt, előadásszerűen (táncosoknak a tájegységnek megfelelő viseletben) bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául választott nemzetiségi anyag, a másikat a zsűri jelöli ki a helyszínen. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
 Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítunk, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni!
 - Népmese kategóriában a pályázónak két szöveget kell – a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően – közönség előtt elmondania (lásd: Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya). Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)
 
II. A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában:
A pályázónak a választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie, kivétel ez alól a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia. Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot erre hivatkozva a zsűri elutasíthatja az értékelésen. Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgy-együttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú, jó minőségű fényképeket küldjenek be minden beadandó tárgyról. Bútorkészítők – amennyiben lehetőségük van a beszállításra – teljes bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez megoldhatatlan, akkor a jó minőségű A/4-es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat szíveskedjenek beküldeni. Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.
A beadott tárgyakból − a zsűri értékelése alapján − kiállítás készül augusztus közepén. A beadott tárgyak visszaadására − amennyiben kiállításra kerültek − csak a kiállítás lebontása után (szeptember végén) kerülhet sor.
 
 III. A pályázatok benyújtása
 A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2014. április 30-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.) postai úton, vagy személyesen (munkanapokon H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között). Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot és egy személyi adatok nyilvántartásáról szóló nyilatkozatot is.
ADATLAP LETÖLTÉSE>>>
Nyilatkozat 2>>>
 
IV. A pályázatok értékelése
 A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése (konzultáció a zsűrivel) június elejére várható. Az értékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat.
Az előadóművészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos – várhatóan június eleje – időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.
 
 A pályázaton elért eredmény közzétételéről, a pályázók értesítéséről a Hagyományok Háza gondoskodik. A Népművészet Ifjú Mestere díjban részesülőket az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesíti.
 
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 225-6086-os (néptánc), a 225-6067 (népzene) a 225-6053-as (népmese) illetve a 225-6065-os (kézművesség) telefonszámon, munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).

Budapest, 2014. március                  

Kelemen László
Hagyományok Háza
főigazgató⇦ VISSZA

NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM