PÁLYÁZATOK

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAK2015 április 30. csütörtök
A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE - pályázati felhívás

Pályázati tájékoztatás A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE díj elnyerésének lehetőségéről
A kultúráért felelős miniszter az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet alapján Népművészet Ifjú Mestere díjat adományoz. A díj odaítélése a miniszteri rendeletben és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 7/2013. (III. 1.) EMMI utasításban foglalt szabályozás szerint történik.
 
A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható, átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.
A díj adományozására a kultúráért felelős miniszter által felkért öttagú bizottság tesz javaslatot.
A Hagyományok Háza az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Népművészet Ifjú Mestere díj odaítélésének előkészítése érdekében pályázatot hirdet. A pályázat zsűrijében a miniszter által felkért öttagú bizottság tagjai is részt vesznek, s a pályázat eredményét a miniszter számára készített végső javaslatuk kialakításakor figyelembe veszik. 
Pályázati feltételek 2015-ben  
 Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
 I. Előadó művészet
hangszeres népzene
népdal
néptánc
népmese
II. Tárgyi alkotóművészet
fazekas
faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
gyermekjáték-készítő
kovács
népi bútorműves
népi ékszer-készítő (fém, gyöngy, lószőr)
szűcs, bőrműves
rézműves
szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
tojásfestő
mézeskalács-készítő
textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő,
csipke készítő, kékfestő
népművészeti forma- és motívumkincset hordozó
nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, hangkeltő eszközök készítője
 
Pályázati követelmények
I. Általános feltételek
 A részvétel alapfeltétele minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor (a pályázó születési idejének tehát 1980. január 1-je és 2000. december 31-e közé kell esnie), az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat.
Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai–művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, tervei, célkitűzései.)
A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot.
Ennek témája lehet:
Előadó művészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit is.
Tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!
A dolgozatokat minimum 10 oldal (13-as betűnagyság, 1,5-es sortávolság/10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt / nyomtatott, fűzött formában, egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük benyújtani. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap. Előadó-művészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak!
Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére. Az olvasás feltételeiről a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központ Médiatárának munkatársai adnak felvilágosítást a (1) 225-6059  (1) 225-6059 telefonszámon, vagy a martinmedia@hagyomanyokhaza.hu e-mail címen.
A leadandó dolgozat mellékletét képezi a dolgozat további felhasználásáról szóló nyilatkozat, melyet 1 példányban kell csatolni a dolgozat mellé!
II. Speciális feltételek - Gyakorlati megmérettetés
1. ELŐADÓMŰVÉSZETI kategóriában
1.1 HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL
Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból három különböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerő, koboz, tambura stb. – a dialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.
Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak: hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.
Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen ezt az előbb felsorolt hangszeresek is megtehetik, ha nem kívánnak szólistaként indulni.)
A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.
1.2 NÉPTÁNC
 Néptánc kategóriában pályázni egyénileg és párban lehet. (Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!)
A pályázó a három nagy táncdialektus mindegyikéből egy-egy szabadon választott tájegység (falu) táncaival készül fel a bemutatóra. Ezekből két, egyenként kb. 5 perces improvizált produkciót kell közönség előtt, a tájegységnek megfelelő (lehetőleg tánc-) viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a beadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat pedig a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tánctudásának felmérését szolgálja.)
 
A pályázatban, ill. a bemutatón tükröződjenek:
szakirodalmi ismeretek, önálló terepmunka;
az adott tánchagyomány alapos néprajzi ismerete (táncélet, tánchoz kapcsolódó szokások);
az adott tánchagyomány mesteri szintű gyakorlati ismerete (motívumkészlet, táncszerkesztés, improvizáció);
folklorisztikai hitelesség (táncstílus, helyi viselet, hagyományhű viselkedésmód).
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjaira (hangszeresek, énekesek, táncosok) ugyanezek a feltételek és követelmények vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy a dolgozat nemzetiségi témájához kapcsolódó bemutatón kívül a másik két produkció két különböző dialektusból származó magyar- és/vagy anyaországi tánc- és zenei anyag lehet. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
A néprajzi gyűjtéssel, néptánc szakirodalommal és a dolgozat elkészítésének tartalmi-formai követelményeivel kapcsolatban a Magyar Etnokoreológiai Társasághoz lehet segítségért fordulni: e-mail: etnokoreo@gmail.com
Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítunk, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni!
1.3 NÉPMESE
Népmese kategóriában a pályázónak két szöveget kell – a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően – közönség előtt elmondania (lásd: Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya). Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)
2. TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában
 A pályázónak a választott szakágában
5 egyedi tárgyat, vagy
egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot (pl. étkészlet, garnitúra), vagy
egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie,
kivétel a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia. Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot erre hivatkozva a zsűri elutasíthatja az értékelésen.
Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú, jó minőségű fényképeket küldjenek be minden beadandó tárgyról.
Bútorkészítők – amennyiben lehetőségük van a beszállításra – teljes bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez megoldhatatlan, akkor a jó minőségű A/4-es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat szíveskedjenek beküldeni.
Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.
A beadott tárgyakból − a zsűri értékelése alapján − kiállítás készül augusztus közepén. A beadott tárgyak visszaadására − amennyiben kiállításra kerültek − csak a kiállítás lebontása után (szeptember végén) kerülhet sor.
A pályázatok benyújtása
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2015. április 30-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.) postai úton, vagy személyesen (munkanapokon H-Cs: 9.00-16.00, P: 9.00-14.00 óra között).
Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot és egy személyi adatok nyilvántartásáról szóló nyilatkozatot is.
A pályázatok értékelése
A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése (konzultáció a zsűrivel) június elejére várható. Az értékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat.
Az előadóművészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos – várhatóan június eleje – időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.
A pályázaton elért eredmény közzétételéről, a pályázók értesítéséről a Hagyományok Háza gondoskodik. Népművészet Ifjú Mestere díjban részesülőket az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesíti.
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 225-6086-os (néptánc, népmese), a 225-6067 (népzene) a 225-6065-os (kézművesség) telefonszámon, munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).
A tárgyi alkotó művészet zsűrizése, és az előadóművészet nyilvános bemutatója és zsűrizése 2015. május 15-én, pénteken lesz. (pontos időpont a beérkezett pályázatok számától függően, később kerül meghatározásra.)
Budapest, 2015. február           
                                                                                                                                       Kelemen László
                                                                                                                                    Hagyományok Háza
                                                                                                                                          főigazgató
Letölthető dokumentumok a Hagyományok Háza honlapjáról:
http://www.hagyomanyokhaza.hu/
pályázati kiírás word formátumban
pályázati adatlap
dolgozat felhasználásáról szóló nyilatkozat
személyi adatok nyilvántartásáról szóló nyilatkozat

⇦ VISSZA

NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM